اعضای هیئت مدیره

  • حاج حسین بیریایی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و 55% سهام دار)
  • آقای حیدر نوری بیکی (نایب رئیس هیئت مدیره و 5% سهام دار و مدیر بازرگانی)
  • آقای علیرضا بیریائی (عضو هیئت مدیره و 10% سهام دار و مدیر آماد و پشتیبانی)
  • آقای امیرمحسن بیریایی (عضو هیئت مدیره و 10% سهام دار و مدیر امور مالی و اداری)
  • سرکار خانم مهناز بیریائی (عضو هیئت مدیره و 10% سهام دار)
  • سرکار خانم نیکتا بیریائی (عضو هیئت مدیره و 10% سهام دار)