شرکای تجاری:

شرکت پیشرو نورد بیریائی از تاریخ 1393/10/15 با شرکت صنایع فلزی هشتمین نور(ثامن) سند همکاری در جهت تولید چهارپهلوهای ساده و کنگره دار در مقاطع مختلف امضا نمود و پس از ایجاد تغییراتی در دستگاه های خود در تاریخ 1393/11/01 موفق به شروع تولید محصولات مزبور شد.
وبسایت شرکت هشتمین نور: www.hashtominnoor.com