دبستان پیشرو نورد بیریائی (شماره یک) افتتاح گردید

در روز دوشنبه مورخ 1395/03/10 مدیرعامل شرکت (حاج حسين بیریائی) به همراه دو تن از اعضای هیئت مدیره شرکت (آقایان امیرمحسن بیریائی و حیدر نوری بیکی) به سمت روستای خرم آباد سفلی(شهوه) از توابع شهر صالح آباد خراسان رضوی عزیمت و در مراسم افتتاحیه دبستان پیشرو نورد بیریائی (شماره یک) شرکت و آن را افتتاح نمودند.
افتتاحیه به شرح تصویر: